Y Panel

O dan y Ddeddf Diwygio’r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011, mae gan bob ardal Heddlu ‘Panel yr Heddlu a Throseddu’ i gynnal archwiliadau rheolaidd a chydbwyso ar berfformiad Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar ran y preswylwyr a’r Gymuned. Mae hefyd yn ofynnol i’r Comisiynydd ymgynghori â’r Panel ynghylch eu cynlluniau a’u cyllideb ar gyfer plismona, yn ogystal â lefel treth y cyngor a phenodi Prif Gwnstabl.

Yn 2012, crëwyd Panel yr Heddlu a Throseddu Gwent. Mae’r Panel yn cynnwys 12 aelod etholedig a enwebwyd gan bob awdurdod lleol yng Ngwent ac o leiaf ddau aelod annibynnol hefyd.

Yng Nghymru, mae Panel i’r Heddlu a Throseddu yn gyrff cyhoeddus annibynnol a’r Ysgrifennydd Cartref sy’n gyfrifol amdanynt. Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn darparu gwaith gweinyddol a chymorth i Banel Heddlu a Throseddu Gwent.

Mae’r ddogfen ganlynol yn cynnwys dadansoddiad o’r costau yr aed iddynt yn ystod blwyddyn ariannol 2018/19, ar gyfer gweinyddu Panel yr Heddlu a Throseddu Gwent.

Mrs Gillian Howells yw Cadeirydd presennol Panel yr Heddlu a Throseddu Gwent, mae’r Cynghorydd Colin Mann o Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn Aelod Cyfetholedig ac Is-gadeirydd y Panel.

Mae Panel yr Heddlu a Throseddu Gwent yn awyddus i glywed eich barn ac i ymgysylltu â phreswylwyr – dilynwch ni ar Twitter @Gwentpcp.

Cyfarfod â’r Panel

Mae 12 aelod etholedig ym Mhanel Heddlu a Throseddu Gwent. Caiff yr aelodau etholedig eu henwebu i’r awdurdod lleol sy’n derbyn (Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili) gan y pum awdurdod lleol yn ardal Heddlu Gwent, fel a ganlyn:

Y Cynghorydd Lisa Winnett

Enwebwyd gan Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent
Yn cynrychioli Ward Blaina


Y Cynghorydd Clive Meredith

Enwebwyd gan Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent
Yn cynrychioli Ward Badminton


Y Cynghorydd Christine Forehead

Enwebwyd gan Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
Yn cynrychioli Ward Sant James


Y Cynghorydd Gez Kirby

Enwebwyd gan Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
Yn cynrychioli Ward Pontllanfraith


Y Cynghorydd Colin Mann

Enwebwyd gan Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
Is-gadeirydd Panel Heddlu a Throseddu Gwent
Yn cynrychioli Ward Llanbradach


Y Cynghorydd Peter Clarke

Enwebwyd gan Cyngor Sir Fynwy
Yn cynrychioli Ward Llangibi Fawr


Y Cynghorydd Tony Easson

Enwebwyd gan Cyngor Sir Fynwy
Yn cynrychioli Ward Dewstow


Y Cynghorydd Jason Jordan

Enwebwyd gan Cyngor Dinas Casnewydd
Yn cynrychioli Ward Betws


Y Cynghorydd David Fouweather

Enwebwyd gan Cyngor Dinas Casnewydd
Yn cynrychioli Ward Allt-yr-yn


Y Cynghorydd Mark Spencer

Enwebwyd gan Cyngor Dinas Casnewydd
Yn cynrychioli Ward Langstone


Y Cynghorydd John Killick

Enwebwyd gan Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen
Yn cynrychioli Ward Cymynyscoy


Y Cynghorydd Gwyn Jenkins

Enwebwyd gan Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen
Yn cynrychioli Ward Snatchwood


Mr Peter Nuttall MBE, TD, JP

Aelod Cyfetholedig o Banel Heddlu a Throseddu Gwent tan 31 Hydref 2020.
Yn byw yn Abergyfenni


Mrs Gill Howells

Cadeirydd â Aelod Cyfetholedig o Banel Heddlu a Throseddu Gwent tan 31 Hydref 2020.
Yn byw yn Caerffili